…………………………………………

Miejscowość, data

………………………………………………………

………………………………………………………

Imię, nazwisko, numer kontaktowy

adres konsumenta, numer zamówienia

Magdalena Andruszkiewicz-Kidacka

Nahatik

ul. Marii Konopnickiej 65/2

71-132 Szczecin

Reklamacja towaru – rękojmia

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ……… towar jest wadliwy. Wada polega na ………………………………………………………………….

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) żądam:

    • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)
    • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)
    • obniżenia ceny towaru o kwotę ………… (słownie: ………………………………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ……………………………………………..…………./przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)
    • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto .…………………………………………………………………..………* (art. 560 § 1)

Z poważaniem

 

 

*niepotrzebne skreślić